Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden / huisregels KITZ-Coaching

KITZ-Coaching (te noemen: opdrachtnemer / coach) is opgericht door Kitty de Nijs, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6397559.

De werkzaamheden zullen naar beste inzicht en vermogen verricht worden door opdrachtnemer, waarbij de zorgvuldigheid in acht wordt genomen die verwacht mag worden. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, is resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Bent u als opdrachtgever ontevreden over een door opdrachtnemer geleverde dienst, dan doet opdrachtnemer haar uiterste best om daar samen uit te komen. Haar aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Op verzoek van de ouders / verzorgers (opdrachtgever) van de jongere kan de coach de school van de jongere bezoeken voor een observatie. Voor overleg met derden wordt, in het belang van de jongere, altijd eerst toestemming aan de ouder / verzorger gevraagd.

Op verzoek van de opdrachtgever kan een schriftelijk verslag voor derden (bv. school) worden opgesteld. Dit verslag wordt door de coach geschreven. Hiervoor wordt € 50,- in rekening gebracht.

Opdrachtnemer is gehouden aan de regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enigerlei wijze bezwaar maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hiervoor niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens. Lees voor meer details ook de privacyverklaring, tenzij er een wettelijke plicht tot bekendmaken is. Indien opdrachtnemer gegronde reden heeft om aan te nemen dat er sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dat bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het is aan te raden dat een ouder / verzorger tijdens de sessie van de jongere telefonisch bereikbaar is.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt er een afspraak gemaakt. Indien bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk per e-mail, telefoon of voicemail. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten € 35,-.

Aan het einde van de maand ontvangt opdrachtgever een factuur over de genoten sessies. Deze factuur dient binnen twee weken na de factuurdatum voldaan te worden op rekening van opdrachtnemer. Wanneer men in gebreke blijft, ontvangt opdrachtgever een betalingsherinnering. Indien een (aangetekende) tweede betalingsherinnering noodzakelijk is, worden kosten in rekening gebracht. Indien men hierna nog niet aan de verplichtingen van betaling voldoet, zal opdrachtnemer de vordering uit handen geven aan derden. De kosten hieraan verbonden, komen – conform de wet – volledig voor rekening van opdrachtgever.

Bij betalingsachterstand is opdrachtnemer gerechtigd de begeleiding op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Download een pdf-versie ven de Algemene voorwaarden.